Jaarvergadering ASV

Datum: 1 januari 1970
Tijd: 01:00
Plaats: Rutten
Locatie: Sportkantine
Url:
Omschrijving: Jaarvergadering ASV

Het najaar staat in het teken van de jaarvergaderingen. Ieder afdeling heeft zijn eigen jaarvergadering en ook ASV heeft een algemene ledenvergadering. De ALV van ASV is op woensdag 14 november om 20.00 uur in de sportkantine. Op de jaarvergaderingen wordt de actuele stand van zaken besproken, zijn er mogelijk bestuurswisselingen en worden de inanciële cijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd evenals de begrotingen van het lopende seizoen.


Uitnodiging.
Aan alle leden en ouders van jeugdleden van de ASV,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering (ALV), die wordt gehouden op woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur in sportkantine ‘Samen Sterk’ te Rutten.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen ALV d.d. 8-11-2017 en de extra ledenvergadering van 20-12-2017
De notulen zijn op te vragen bij de voorzitter/ secretaris van uw afdeling of de secretaris van de ASV (ruttenasv@gmail.com).
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
4. Jaarverslag
Het jaarverslag is op te vragen bij de voorzitter/ secretaris van uw afdeling of de secretaris van de ASV (ruttenasv@gmail.com) en ligt vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine.
5. Bestuurswisseling:
Aftredend en niet herkiesbaar: Annemarie Hooymans
Kandidaten kunnen tot max. 24 uur voor de vergadering worden voorgesteld bij één van de bestuursleden.
6. Financieel verslag
Het financieel verslag ligt vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine.
7. Verslag kascontrolecommissie
* Decharge van het bestuur
* Benoemen kascontrolecommissie 2018-2019
8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
9. vertrouwenscontactpersoon
10. MFA
11. Rondvraag

We zien u graag op woensdag 14 november a.s.
Het ASV-bestuur.

Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring