het Boerderij Boek

Update Boerderijenboek Noordoostpolder - Rutten

Inmiddels zijn wij verder gegroeid naar een team van 20 interviewers, 5 fotografen en een contactpersoon voor de sponsoring! We zijn goed van start gegaan! Van de 114 binnengekomen verhalen uit de polder uit 11 dorpen, komen er 13 voor rekening van Rutten met nog een aantal onderweg. Stuk voor stuk prachtige verhalen! Een ieder doet dan ook hard zijn best om zo goed mogelijk de geschiedenis van de boerderij op papier te zetten. Leuke anekdotes, mensen die hard werken en genieten van hun tijd op de boerderij, maar ook heftige verhalen passeren de revue. De feedback van de interviewers tijdens de vergadering op 18 januari gaf een hoop positieve, enthousiaste reacties. Daarnaast genieten we van de gezelligheid tijdens zo’n avond vergaderen! Een paar adressen leveren moeilijkheden op bij het opsporen van (nakomelingen / bekenden van) eerste bewoners. Hiervoor willen wij graag uw hulp inroepen:

naam adres kavelnr jaar woonachtig familie / bekenden
Zondag Hopweg 55 staatsbedrijf K35 tot 1957 verhuisd naar EB Wrakkenpad, pleegzoon H. de Weerd zou in Emmeloord zijn gaan wonen, Zondag naar Schiedam
Thijssen Hopweg 55 K35 vanaf uitgiftejr. heeft een aantal jaren voor Zondag hier gewoond
P. v.d.Berg Lemsterweg 42 A83 vanaf uitgiftejr. verhuisd naar Emmeloord
Hannema  Ruttenseweg 14-1 K 42 W vanaf 1980 ouders zijn overleden, zijn er nog kinderen?
 

Kent u mensen die ons verder kunnen helpen aan informatie over bovenstaande personen, dan horen wij dit graag!

In de maanden februari – maart – april zullen wij boerderijbewoners van de Lemsterweg, Gemaalweg, Noordermeerweg en een stukje Weg van Ongenade interviewen. Iedereen neemt twee à drie boerderijen op zich. Daarnaast worden met spoed de nog in leven zijnde boerderijbewoners van het eerste uur, de eerste pachters, geïnterviewd. Mocht u nog in leven zijnde eerste pachters kennen, of familieleden, dan willen wij u dringend vragen deze informatie door te geven aan de dorpscoördinator. Voor het algemene deel willen wij ook graag spreken met mensen die nog veel weten van de begintijd of die destijds een centrale rol speelden in het dorp zoals de smid, huisarts, loonwerker, kruidenier en bakker. Heeft u tips wie wij kunnen benaderen, bijvoorbeeld een artikel over een markant persoon die het dorp gekend heeft, aarzel dan niet en laat het ons alstublieft weten. Heeft u nog oude documenten met betrekking tot het uitgiftebeleid zoals akten en welkomstbrieven, dan ontvangen wij hier ook graag kopieën of per mail een scan van. Foto’s uit de oude doos met bijschrift waar en wanneer de foto genomen is zijn ook zeer welkom. Deze scannen wij in of kunt u ingescand mailen en kunnen wij in het algemene deel plaatsen.

Wanneer er na de interviews nog mutaties plaatsvinden, dan willen wij u vragen om deze tot en met voorjaar 2018 door te geven aan de interviewers of via ondergetekende. Met mutaties wordt bedoeld: jaar van overlijden of geboorte bij genoemde personen in het artikel, woning / bedrijf verkocht, naam nieuwe bewoner.

Coördinatoren zullen met hun schrijvers alert zijn op interessante verhalen en anekdotes die geschikt zijn voor krant (De Noordoostpolder), website en/of nieuwsbrief. Uiteraard wordt dit alleen in overleg met de betreffende persoon geplaatst.

Voor het bepalen van de juiste oplage wordt er tijdens het interview aan u gevraagd om een bestellijst in te vullen van het aantal boeken dat u wilt bestellen per dorp. Misschien kunt u alvast in uw familie, aan uw kinderen, broers of zussen vragen of zij belang hebben bij een boek van uw dorp of meerdere dorpen (wellicht de complete serie van 11 boeken!). Dan kan dit gelijk op de bestellijst meegenomen worden en bent u zeker van voldoende bestelde boeken. De druk zal eenmalig zijn! Het zou sneu zijn als u achteraf achter het net zou vissen. Het bestuur is bezig met het opzetten van een bestelmodule via de website www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl, zodat u later dit jaar ook via internet uw boeken kunt bestellen.

De fotografen van Rutten zullen de meeste foto’s van de boerderijen dit voorjaar en deze zomer maken. Indien mogelijk zal er een foto gemaakt van hetzelfde bedrijf, zodat de mooiste eruit gekozen kan worden. Om de fotografen zo spoedig mogelijk te kunnen laten beginnen aan hun klus, zullen zij de komende weken een akkoordverklaring in de brievenbussen van de boerderijen doen. Bij geen tegenbericht gaan zij ervan uit dat het akkoord is om een foto van het bedrijf te maken. Voor het plaatsen van de foto in het boek is een ondertekende akkoordverklaring noodzakelijk. De interviewer neemt de akkoordverklaring bij het interview mee en levert deze in bij ondergetekende. De bewoners kunnen ondertussen alvast op zoek naar een oude archieffoto van de boerderij ten tijde van de uitgifte. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking! De tot op heden geïnterviewde boerderijbewoners hebben al een getekende akkoordverklaring aan de interviewers mee gegeven.

Met vriendelijke groet,
Fiona van der Moere
Dorpscoördinator Boerderijenboek Rutten

Gemaalweg 7, 8313 PP Rutten
06 12882868 / 0527 262890
fvandermoere@yahoo.com

 
Update Boerderijenboek Noordoostpolder - Rutten 06-12-2016


Hierbij een update over Boerderijenboek Noordoostpolder. De Stichting Boerderijenboek heeft een goede start gemaakt. Ruim 300 vrijwilligers hebben zich gemeld bij de dorpscoördinatoren. Het onderwerp gaat leven. Geweldig!

Er is inmiddels een drukkerij geselecteerd die de 11 boeken zal gaan drukken. Op basis van de huidige inschattingen verwachten we dat ieder boek 15 Euro zal gaan kosten. We willen iedereen vooraf vragen om alvast na te denken hoeveel boeken hij / zij wil gaan bestellen (voor u zelf, broers/zussen, kinderen, kleinkinderen). Hoe groter de oplage, hoe lager de prijs per boek kan worden. Bestellingen kunnen doorgegeven worden aan de dorpscoördinator.

Afgelopen weken hebben alle interviewers de interview workshop van Willy Heukers gevolgd. Een interessante en gezellige avond waar we veel tips hebben mogen ontvangen. En nu kunnen we van start! De eerste interviews worden op dit moment al ingepland. Er zit ook enige druk achter, want de geschreven teksten moeten uiterlijk rond 1 januari 2018 aangeleverd worden bij de drukkerij. M.b.t. de “te koop staande boerderijen”, dan wel geboorten / overlijden bestaat de mogelijkheid om tot en met april 2018 wijzigen door te voeren. Gelukkig hebben wij inmiddels een team van 19 interviewers, 4 fotografen en een contactpersoon voor de sponsoring; een mooie groep enthousiaste vrijwilligers! Voor de maanden december en januari hebben wij een eerste verdeling gemaakt van de te interviewen boerderijbewoners van de Hopweg, Lemsterpad en Ruttenseweg. Iedereen neemt twee boerderijen op zich. Daarnaast worden met spoed de nog in leven zijnde boerderijbewoners van het eerste uur, de eerste pachters, geïnterviewd. Enkelen zijn al getraceerd, maar mocht u nog in leven zijnde eerste pachters kennen, of familieleden, kennissen etc. via wie we hen kunnen opsporen, dan willen wij u dringend vragen deze informatie door te geven aan de dorpscoördinator. Voor het algemene deel willen wij ook graag spreken met mensen die nog veel weten van de begintijd; heeft u tips wie wij kunnen benaderen, bijvoorbeeld een artikel over een markante persoon die het dorp gekend heeft, etc., dan horen wij dit graag. In het algemene deel zullen verder onderwerpen aangesneden worden die kenmerkend zijn voor Rutten (informatie over plaatselijke landbouworganisaties, onderwijs, mechanisatie, markante gebouwen, beelden, oude foto’s straatbeeld, oude polderkaarten, informatie over arbeiderswoningen, e.d.) en die interessant en leuk zijn om te vermelden (1 artikel per pagina à 550 woorden). Tips en input hiervoor zijn van harte welkom.

Onlangs heeft een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Boerderijenboek een goed gesprek gehad met burgemeester Van der Werff van de gemeente Noordoostpolder. Hij vroeg specifiek aandacht te willen schenken aan de sociaal cultuur historische facetten en zegde toe dat de gemeente zal onderzoeken op welke wijze zij dit project kan ondersteunen.

Via persberichten en interviews is de Stichting al ruimschoots in het nieuws geweest. Gestreefd wordt om regelmatig via persberichten interessante punten te melden. Er zijn afspraken gemaakt met de polderkrant. Via de coördinatoren worden nieuwtjes en wetenswaardigheden, leuke anekdotes etc. gemeld aan de dorpskranten / website dorp en tegelijkertijd ook aan de eigen PR afdeling van de Stichting. Er wordt gewerkt aan het verfraaien van de website (www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl) en er zal een begin gemaakt worden met de social media.

De fotografen van Rutten en Bant zullen op 8 december in Rutten een workshop / informatieavond ontvangen van fotograaf Albert Appeldoorn. Daarnaast zal hij eind december onderzoek gaan doen bij Erfgoed Centrum Nieuwland naar de historische fotobestanden, naar de mogelijkheden om oude foto’s ten tijde van de uitgifte te digitaliseren.

In januari zal een bijeenkomst gepland worden voor de sponsorwervers voor uitleg van de gezamenlijke aanpak. De sponsoring kan onderverdeeld worden in polderbreed en locaal. De bedrijven ontvangen als tegenprestatie allemaal hetzelfde, te weten vermelding in het boek (allen hetzelfde formaat logo) en de website, uitnodiging bij presentatie boek en één of meer boeken, afhankelijk van het sponsorbedrag.

Wilt u het project sponsoren? Fantastisch! Geef uw contactgegevens door aan Benny Jensma, de sponsorwerver van Rutten.

Met vriendelijke groet,
Fiona van der Moere

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Terugkoppeling informatieavond Boerderijenboek Rutten 26 oktober 2016

Zoals in de vorige Rep en Roer te lezen viel, is er op woensdagavond 26 oktober een informatieavond gehouden in De Stiepe over het Boerderijenboek Rutten. Bij deze volgt een kort verslag van deze geslaagde avond.

We hadden op zo’n 20 tot 30 mensen gerekend deze avond. Ondanks het feit dat een aantal mensen geveld was door de griep en een paar mensen er helaas die avond niet bij konden zijn, hadden we een mooie opkomst van 20 mensen. Verder waren de voorzitter van Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder Frans van de Lindeloof, penningmeester Jelle van Veen en ondergetekende aanwezig.

Na een woord van welkom gaf Frans van de Lindeloof aan de hand van een beknopte presentatie een boeiende uitleg over het doel van de Stichting Boerderijenboek NOP. Verder werd ingegaan over hoe de organisatie en financiën geregeld zijn, de planning, de werkwijze van de tekstschrijver / interviewer en de werkwijze voor het onderdeel fotografie. Het boek zal niet alleen interessant zijn voor de agrariërs onder ons, maar ook voor de bewoners in het dorp. Want naast de beschrijving van de uitgifte met de eerste pachter en de daarop volgende ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf, zullen er ongeveer 20 tot 50 pagina’s met algemene informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld de verschillende boerderijtypen, het uitgiftebeleid, geschiedenis en ontwikkeling van het dorp.

Natuurlijk moet het boek ook verkocht worden. Gedurende het hele project is er veel aandacht voor PR:

·         Persberichten voor regionale en agrarische pers
·         Website (www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl)
·         Digitale nieuwsbrief
·         Social media

Heeft u input voor PR, mail naar: pr@boerderijenboeknoordoostpolder.nl


Na afloop van de avond hebben zich nog meer enthousiaste mensen aangemeld. Hiermee staat het aantal mensen dat de interviews op zich zal nemen op 18! Een fantastische aantal  waar we trots op mogen zijn.
In totaal zijn er 175 uitgegeven boerderijen in Rutten. Informatie over al deze 175 boerderijen en de (oud)bewoners zal vastgelegd worden in het boek.
Naast de interviewers hebben we inmiddels ook een aantal fotografen mogen verwelkomen in ons team, naast een verantwoordelijke voor de sponsoring.
Tot slot hebben zich een aantal mensen aangemeld die historische informatie, oude krantenknipsels, leuke anekdotes etc. aan kunnen leveren.
Langs deze weg wil ik dan ook iedereen die zich aangemeld heeft hartelijk bedanken.
We gaan er iets moois van maken met z’n allen!

Mochten er nog mensen zijn die in welke vorm dan ook mee willen werken aan het Boerderijenboek Rutten, heeft u bijvoorbeeld nog parate kennis vanuit de tijd van de eerste uitgiftes of over de ontwikkeling van het dorp Rutten, neem dan contact op met ondergetekende. Alle informatie en hulp is van harte welkom!

Het vervolg:

·         Op dinsdagavond 15 november zal er voor de interviewers een workshop interviewen gegeven worden door Willy Heukers. Alle interviewers hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Daarna zullen wij starten met het benaderen van (oud) bewoners van boerderijen rondom Rutten voor het afnemen van een interview. De interviews zullen plaats vinden in de periode november 2016 – januari 2018

·         Alle fotografen worden uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst
·         Wilt u het project sponsoren? Fantastisch! Geef uw contactgegevens door aan Benny Jensma, de sponsorwerver van Rutten

Met vriendelijke groet,

Fiona van der Moere

Dorpscoördinator Boerderijenboek Rutten
Gemaalweg 7, 8313 PP Rutten
06 12882868 / 0527 262890
fvandermoere@yahoo.com

Agenda

Laatste nieuws

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2017 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld