Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Rutten 2017

Vereniging Dorpsbelang Rutten nodigt u uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op:
Woensdag 15 maart 2017, aanvang 20.00 uur
Dorpshuis ‘De Stiepe’ te Rutten

Agenda

Opening door de voorzitter, Arianne de Groene Wondergem.

Bespreken en vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering  16 maart  2016.
 
Vanaf 6 maart zijn deze stukken te vinden op de website www.ruttennop.nl . Ook liggen een aantal exemplaren ter inzage in de Boekenuitleen Rutten, Buitenom 1.

Ingekomen stukken.
 
Mededelingen, o.a.:
-       Hartslag.nu
-       Boerderijenboek, Fiona van der Moere
-       Buurtwerker Carrefour, Alie Snoek.

Mededelingen Stichting De Stiepe.
 
Vaststellen Jaarverslagen 2016 en toelichting 2017; Vereniging Dorpsbelang Rutten, Feestcommissie,  Autocrosscommissie, Speeltuincommissie,  werkgroep Dorpsverfraaiing  en Boekenuitleen.
 
Financiën:
Vaststellen financiële verslagen 2016, Vereniging Dorpsbelang Rutten, Feestcommissie, Autocrosscommissie en Speeltuincommissie.
B.      Begroting 2017, Vereniging Dorpsbelang Rutten.

De financiële stukken worden op de vergadering uitgereikt. Vanaf 6 maart liggen de stukken ter inzage bij de secretaris, Lydia Jensma, Veneweg 4, 06-21647232.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.


Bestuursverkiezing:
-          Aftredend: Yvo Smit
-          Aftreden en herkiesbaar: Arianne de Groene Wondergem, voorzitter
-          Aftredend en niet herkiesbaar: Almar de Bont (penningmeester), Jolente Sijtsma (Algemeen lid)

Het bestuur draagt Wendy Wisse (penningmeester) en Anne Hermus (algemeen lid) voor als kandidaten voor het bestuur. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot twee dagen voor de aanvang van deze vergadering door de leden aan het bestuur worden voorgedragen, mits ondersteund door tenminste tien leden.

-          benoeming stembureau
-          stemming

Pauze

 Uitslag bestuursverkiezing.
 
Stand van zaken omtrent MFA en het vervolgtraject. Sprekers: Werkgroep MFA in uitvoering en wethouder Wijnants.

 Rondvraag.

 Afscheid vertrekkende bestuursleden.

 Sluiting.
 
Graag tot ziens op woensdag 15 maart a.s.

Met vriendelijke groet, namens Dorpsbelang Rutten,
L. Jensma, secretaris

Bekijk hier het
JAARVERSLAG 2016
NOTULEN VERGADERING 2016


Agenda

Laatste nieuws

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2017 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld