Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang

Datum: 1 januari 1970
Tijd: 01:00
Plaats: Rutten
Locatie: Het Klavier
Url:
Omschrijving: Vereniging Dorpsbelang Rutten nodigt u uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op:

Woensdag 22 september 2021, aanvang 20.00 uur, (inloop vanaf 19.30 uur)
in MFA ‘Het Klavier’ te Rutten

Agenda

1.       Opening door de voorzitter, Arianne de Groene Wondergem
2.       Bespreken en vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 16 september 2020

Vanaf 10 september zijn deze stukken te vinden op de website klik hier
Ook ligt een exemplaar ter inzage in MFA ‘Het Klavier’ (bij de boekenuitleen).

3.       Ingekomen stukken
4.       Mededelingen
- Werkgroep Wonen 2.0
- Commissie Windmolengelden
- WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

5.       Vaststellen Jaarverslagen 2020 en toelichting 2021
Vereniging Dorpsbelang Rutten, Feestcommissie,  Autocrosscommissie, Speeltuincommissie,  werkgroep Fraai, Dorpshuiskamer en de Boekenuitleen.

6.       Financiën:
a.       Vaststellen financiële verslagen 2020, Vereniging Dorpsbelang Rutten, Feestcommissie, Autocrosscommissie, Speeltuincommissie en werkgroep Fraai
b.       Begroting 2021, Vereniging Dorpsbelang Rutten

De financiële stukken worden op de vergadering getoond. Vanaf 10 september liggen de stukken ter inzage bij de secretaris, Wilma Plomp, Noordermeerweg 45a, 06-22746431.              

7.       Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
8.       Bestuursverkiezing:
-          Aftredend en herkiesbaar: Wilco Weultjes (algemeen lid)
-          Aftredend en niet herkiesbaar : Lydia Jensma (algemeen lid)
-          Aftredend en niet herkiesbaar: Arianne de Groene – Wondergem (voorzitter)

Het bestuur draagt René de Brouwer voor als kandidaat voorzitter en Mark Wever als kandidaat algemeen bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot twee dagen voor aanvang van deze vergadering door de leden aan het bestuur worden voorgedragen, mits ondersteund door tenminste tien leden.
 

9.        Rondvraag
10.    Afscheid vertrekkende bestuursleden
11.    Sluiting

Met vriendelijke groet, namens Dorpsbelang Rutten,

W.M. Plomp, secretaris

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring