MFA Het Klavier

MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Werkgroep MFA

Rutten is bezig met de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie, waarin scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, dorpshuis en sport zich onder één nieuw dak zullen bevinden.

De Werkgroep MFA inventariseert en coördineert de wensen en behoeften van alle toekomstige gebruikers, maakt berekeningen voor de investeringen en exploitatie en informeert de Ruttense samenleving.

Vertegenwoordigers van de Werkgroep MFA vormen met de Ruttense schooldirecteuren, Onderwijsbureau Meppel, eigenaar kinderopvang, projectleider en ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder samen de Projectgroep. Voorzitter is projectleider Peter Giezen.

De Projectgroep houdt zich bezig met vergunningen, bestemmingsplan, berekeningen en bouwkundige zaken. Dit ter voorbereiding voor de Stuurgroep die de uiteindelijke besluiten neemt.

In de Stuurgroep zitten de Wethouder en enkele ambtenaren, de directeuren van de onderwijsbesturen en de Ruttense dorpsvoorzitter.

De Werkgroep MFA bestaat uit: Henriëtte Verheggen (voorzitter), Anny Grootkoerkamp, Bert Philipsen, Nicolo Plomp, Arianne Wondergem, Marc Kalkdijk, Irma Kamp, Jozef Backx, Lydia Felix, Chris Backx en Marianne Blom.

Daarnaast zijn vele Ruttenaren actief in de Commissies Financiën en Beheer, Accommodatie, Sport, Gebruikers en Levend Document.

Contact Werkgroep MFA:
Henriëtte Verheggen
Venelaan 48
Tel: 06 24495304
Mail: hverheggen@solcon.nlFebruari nieuws

Aan alle Ruttenaren en MFA-betrokkenen,

Vorig jaar februari is de gemeenteraad, onder een aantal voorwaarden, akkoord gegaan met de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Rutten.
Sinds de zomer van 2017 zijn we hard aan het werk geweest met de wethouder, ambtenaren, projectleider, onderwijs, kinderopvang, commissies en de werkgroep om te voldoen aan die voorwaarden.

Zoals jullie wellicht via de pers al gelezen hebben, heeft het college van B&W het nieuwe voorstel MFA Rutten goedgekeurd.
Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad.

Maandag 12 februari vanaf 19.00 uur wordt het voorstel besproken in het Ronde Tafel Gesprek (RTG) in het gemeentehuis.
Onze dorpsvoorzitter Arianne de Groene Wondergem zal van de gelegenheid gebruik maken om ‘in te spreken’ en eventuele vragen van raadsleden te beantwoorden.
Jullie zijn welkom!

Maandag 19 februari vanaf 19.30 uur hopen we dat de gemeenteraad een positief besluit neemt. MFA Rutten is agendapunt 12.
Het zou mooi zijn als heel veel Ruttenaren en niet-Ruttense betrokkenen aanwezig zullen zijn zodat de gemeenteraad opnieuw kan zien hoe belangrijk de realisatie van de MFA voor ons is.
Komt allen!

Bijgevoegd het raadsvoorstel (hier) zoals dat in de gemeenteraad besproken wordt.
Voor alle andere documenten zie de site van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep MFA Rutten, Henriëtte Verheggen

MFA Rutten toch vóór de verkiezingen op de agenda van de gemeenteraad!

Op maandag 18 december is de MFA bijeenkomst in de Stiepe door 120 dorpsgenoten en andere betrokkenen bezocht.

Wat een opkomst! Wat een betrokkenheid! Foto's

De werkgroep MFA heeft op deze avond de onverwachte mededeling moeten doen dat de besluitvorming in de gemeenteraad helaas over de verkiezingen heen getild  zou worden.

Maar Rutten zou Rutten niet zijn als hierop geen actie ondernomen zou worden.

Dus afgelopen dagen aan de praat met wethouder Suelmann en verantwoordelijke ambtenaren. Het  positieve resultaat is dat er opnieuw zeer hard gewerkt gaat worden door de stuurgroep, de projectgroep, de werkgroep, de ambtenaren en de wethouder. Met als doel dat vóór de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 21 maart 2018 het raadsvoorstel besproken en vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,Henriëtte Verheggen, voorzitter werkgroep MFA

NIEUWS december 2017


Vreemde voetstappen door het dorp......

Een groot oranje "kunstwerk" op het sportveld......
Wat heeft dat allemaal te betekenen?

Ja...... De locatie voor de MFA is bekend!!

Na een intensief en zorgvuldig proces, waarbij de veiligheid van de kinderen bovenaan stond, heeft de Stuurgroep MFA het besluit genomen.
Na goed overleg tussen de gemeente, schoolbesturen, kindcentrum, projectleider en de werkgroep is besloten de nieuwe Multi Functionele Accommodatie te bouwen tussen de kantine en het oefenveld. Het oefenveld wordt dan wat verplaatst.

Maandagavond 18 december bij de MFA-informatiebijeenkomst krijgt u allen verdere uitleg, maar we wilden u niet zo lang laten wachten, vandaar dit bericht.


NIEUWS november 2017


Allereerst: Maandag 18 december 20.00 uur in De Stiepe
MFA-informatie-avond voor alle Ruttenaren.
Houd deze datum maar vrij, dan hoort u alle nieuws tot dan toe.
In de volgende Rep en Roer meer hierover…..

Over de exacte locatiekeuze (waar we allemaal zo vreselijk benieuwd naar zijn) wordt nog steeds gepraat en gerekend in het gemeentehuis. Vierkante meters, verkeersplan, bestemmingsplan(on)mogelijkheden…. De ambtenaren en projectleider zijn er druk mee bezig en al die procedures moeten natuurlijk gevolgd worden…

Ondertussen heeft de commissie financiën & beheer een prachtige subsidie-aanvraag in elkaar gezet, inclusief projectplan en berekeningen. Deze aanvraag is ingeleverd bij het Leefbaarheidsfond van de provincie. Wij vinden zelf dat we prima aan alle criteria voldoen, nu maar hopen dat de provincie dat ook vindt en geld beschikbaar stelt.

De Ruttense GEBAKSTEEN, waarvan een deel ten goede komt aan de MFA, is nog steeds leverbaar. Ideetje voor de feestdagen? Bestellen bij Hilde Tiems, tel 06 13712127 of email piesofkeek@home.nl .

Scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, sport en werkgroep hebben constructief gesproken over gezamenlijke activiteiten, elkaars ruimtes gebruiken en extra mogelijkheden omdat we dan samen in dat gebouw “wonen”. We hebben er zin in!

Ideeën, wensen, vragen kunnen naar
Henriëtte Verheggen
Tel 06 24495304
Email hverheggen@solcon.nl

NIEUWS oktober 2017

In september hadden we een bijeenkomst voor alle verenigingen die gebruik
maken van het dorpshuis en voor de kindcentrumpartijen vanuit het dorp.
De projectleider, Peter Giezen, had allerlei vragen. Die varieerden van
gezamenlijk gebruik van ruimtes tot bouwen-met- verdieping-erop,
parkeerplaatsen, kabelaansluitingen, wat niet mag ontbreken en wat ze
absoluut niet willen zien terugkomen in de nieuwe MFA.

Zaterdagmiddag 30 september waren alle omwonenden persoonlijk
uitgenodigd. Bewoners van de Sportweg, Meerweg en het industrieterrein
bogen zich in groepjes over “Wat houdt de omwonenden bezig?”, “Welke
zorgen zijn er?”, “Waar moet rekening mee gehouden worden?”en “Welke
ideeën zijn er?”
Verkeersveiligheid en parkeren kregen hier veel aandacht.

Alle antwoorden worden meegenomen naar de Projectgroep in het
gemeentehuis. Daar moet de uiteindelijke locatie bepaald worden.
Het dorp heeft een belangrijke stem, maar ook de wethouder en zijn
ambtenaren en de onderwijsdirecteuren hebben wat in de melk te brokkelen.
Op of nabij de sportvelden, dat is zeker. Maar of dat de ijsbaan wordt, of de
plek van de kleedkamers van RKO of een hoek van de velden, we moeten het
afwachten……
Voor december moet de locatiekeuze gemaakt zijn.
Daarna houden we weer een informatie/bijpraatbijeenkomst voor het hele
dorp.
Ondertussen gaat de ideeënvorming in de diverse commissies ook door.
Hoe moet de keuken ingericht worden, en de bar en een feestzaal?
En niet te vergeten: wat voor akties gaan we houden om het benodigde geld bij
elkaar te krijgen op een leuke manier?
Heeft u vragen, meningen en/of ideeën?
Die kunt u kwijt bij onze voorzitter:
Henriëtte Verheggen
Tel 06 24495304 of 262481
Email hverheggen@solcon.nl

NIEUWS september 2017

Allereerst een OPROEP aan geïnteresseerden die alsnog willen meedoen in de MFA: u kunt zich tot uiterlijk
1 november nog melden bij de Werkgroep MFA , zodat u nog
kunt meepraten, voordat de plannen definitief gaan worden!!
Natuurlijk kunnen in een later stadium ook nieuwe initiatieven ontplooid worden, maar dan zijn een aantal besluiten al genomen en moet u zich daaraan aanpassen, wat misschien jammer zou zijn.
De Stuurgroep, Projectgroep, Werkgroep en Commissies zijn allemaal doorgegaan met vergaderen.
Het eerste belangrijke besluit dat genomen moet worden is de locatie waar de MFA gebouwd kan worden. Voldoende ruimte, parkeergelegenheid en vooral veiligheid zijn hierbij belangrijke criteria.
We zijn er nog niet uit.

NIEUWS juli 2017

Ja, de naam is weer veranderd, we heten nu Werkgroep MFA.
En wat voorheen Werkgroepen heetten, heten nu Commissies.
Dus Commissie Sport, Commissie Financien en Beheer, Commissie Gebruikers, Commissie Accommodatie, Commissie Levend Document.

Werkgroep en Commissies zijn een Ruttense aangelegenheid.
In het gemeentehuis vergaderen ook nog een Stuurgroep en een Projectgroep, waarin wel een Ruttense afvaardiging zit, maar ook onderwijsbesturen, Alles Kids, wethouder, gemeenteambtenaren en de Projectleider.

Tijdens de informatie-en –bijpraat-middag 24 juni hebben Henriette en Nicolo ons bijgepraat over de MFA-ontwikkelingen en de financiën en konden we kennismaken met de Projectleider Peter Giezen.
Peter vertelde wat de Projectgroep komende tijd gaat doen en hoe hij het tijdspad ziet.

Voorbereidings-/definitiefase      juli 2017 t/m oktober 2017
Besluitvorming                             november2017 t/m december 2017
Ontwerpfase                                 januari 2018 t/m augustus 2018
Aanbesteding                               juli 2018 t/m september 2018
Bouwuitvoering                            oktober 2018 t/m juli 2019
Oplevering en ingebruikname augustus 2019

Als alles volgens plan verloopt zitten we dus in augustus 2019 allemaal in onze nieuwe MFA, die dan ook een echte naam zal hebben.

We kunnen ons dus geen vertragingen permitteren. Daarom roepen we degenen die eventueel bedenkingen hebben, op om deze vroegtijdig te ventileren en niet te wachten tot de bestemmingsplanwijziging ter inzage ligt.

In de wensput, die voor deze middag gebouwd was, kwamen mooie wensen.
Ze varieerden van vrede voor alle mensen tot een bruin cafe en van een roze Gia-wand tot het behoud van de saamhorigheid in ons dorp.

NIEUWS juni 2017

De Projectleider MFA Rutten is: Peter Giezen uit Assen.

Na gesprekken met 5 kandidaten door de gemeente en een afvaardiging uit Rutten en overleg met de onderwijsbesturen, is Peter uitverkoren om met alle partijen de MFA te realiseren. De definitiefase kan beginnen!

U kunt kennismaken met Peter Giezen op 24 juni a.s.

UITNODIGING MFA-INFORMATIEMIDDAG 24 JUNI 2017
Hierbij nodigen wij alle Ruttenaren en betrokkenen uit om elkaar bij te praten over de MFA-ontwikkelingen en kennis te maken met de MFA-projectleider Peter Giezen.

Wij verwelkomen u graag op zaterdag 24 juni om 14.00 uur in De Stiepe te Rutten.

Programma
14.00 uur:  Welkom door Henriëtte Verheggen, voorzitter Projectgroep MFA

                     Presentatie stand van zaken sinds de raadsvergadering (27-2)

                     Uitleg organogram diverse werkgroepen

                     Financiën door Nicolo Plomp

                     Voorstellen Projectleider Peter Giezen

15.00 uur:  Informeel bijpraten met elkaar en  de werkgroepen, die zich             

                     presenteren via informatietafels.

                     Doorlopende fotopresentatie

                     Wensput

16.00 uur:  Sluiting

De koffie en thee staan klaar om 14.00 uur, maar u kunt ook rustig iets later nog even binnenlopen.

Met vriendelijke groet,
Projectgroep MFA
Henriëtte Verheggen (voorzitter)
Tel 0527 262481
e-mail  hverheggen@solcon.nl

GEBAKSTEEN
De Ruttense GEBAKSTEEN is al op diverse verjaardagsfeestjes met smaak verorberd.
Ook u kunt deze heerlijke taart bestellen voor 15 euro, waarvan 2,50 euro ten goede komt aan onze MFA. Een lekkere manier om een steentje bij te dragen!

Bestellen bij Hilde Tiems, tel 06 13712127 of 0527 263135
e-mail piesofkeek@home.nl


NIEUWS mei 2017


PROJECTLEIDER

Deze maand zijn in het gemeentehuis de sollicitatiegesprekken met de kandidaten die Projectleider MFA-Rutten willen worden.
Zodra de naam bekend is van degene die dat wordt, zullen we dat bekend maken.
En dan kunnen we (eindelijk) met de Definitie-fase beginnen…

 
*********************************************************************************************
GEBAKSTEEN, een heerlijke bijdrage

De Werkgroep Levend Document presenteerde tijdens de Koningsdagvrijmarkt: de Ruttense GEBAKSTEEN.

Vanaf dat moment kan iedereen deze heerlijke taart bestellen bij de maakster :
Hilde Tiems van Piesofkeek, Melisse 8,
tel. 06-13712127  of  0527-263135
e-mail piesofkeek@home.nl

De GEBAKSTEEN kost 15 euro, een deel daarvan gaat naar de MFA.
Dus een lekkere manier om een steentje bij te dragen!

*********************************************************************************************

MFA – INLOOP 24 juni
Noteert u alvast:

Zaterdag 24 juni 14.00 uur in de Stiepe : MFA-inloop, waar we heel Rutten bij kunnen praten en ideeën kunnen uitwisselen.
Meer informatie hierover in de volgende Rep en Roer.

WERKGROEPEN

Allerlei werkgroepen zijn inmiddels gevormd en voorzichtig begonnen, als de Projectleider benoemd is kan er volop gewerkt worden!

Voor contact over de MFA:

Henriëtte Verheggen (voorzitter)
Venelaan 48
Tel:  0527-262481
E-mail:  hverheggen@solcon.nl


NIEUWS februari 2017

Definitief JA MFA (voor meer foto's klik hier)


Laatste nieuws 15-02-2017

Eerst in januari het goede nieuws dat het College van Burgemeester en Wethouders unaniem besloten dat de Uni-MFA in Rutten een goed plan was.

Daarna begin februari een geweldige gezamenlijke ouderavond van het Kindcentrum, dus scholen-peuterpeelzaal-kinderopvang, i.s.m. onze Werkgroep,
waarin de ouders konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij de inrichting binnen en buiten van het nieuwe kindcentrum in de Uni-MFA.
Alle ideeën zijn door zowel het Kindcentum als de Werkgroep meegenomen.

6 Februari was het Ronde Tafel Gesprek waarin de Commissie Samenlevingszaken van de gemeenteraad het MFA-plan besprak, nadat Dorpsvoorzitter Arianne hen veel wijsheid toegewenst had en het Ruttense filmpje met de stenen had laten zien.

Ook overhandigde Arianne alvast zo’n steen (met een mooi klavertje-4 eraan), die nu op de kamer van Wethouder Suelmann ligt.
De raadsleden waren erg positief.
Maandag 27 februari is de gemeenteraadsvergadering waarin officieel besloten wordt over onze MFA.
We hopen dat dan vele Ruttenaren meegaan naar het gemeentehuis om te laten zien hoe belangrijk we het vinden. We gaan er in ieder geval iets leuks van maken!

Het tijdspad daarna:
-        Definitiefase : maart-juli 2017
-        Perspectiefnota 2018-2021: juli 2017
-        Ontwerpfase: september 2017-april 2018
-        Programmabegroting 2018-2021: november 2017
-        Aanbesteding: mei 2018-juli 201
-        Realisatiefase: augustus 2018-juni 2019
-        Ingebruikname: juli 2019

 

 

NIEUWS februari 2017

Gisteravond heeft een grote groep Ruttenaren met veel plezier in de trouwzaal in het gemeentehuis gezeten.
In de commissie samenleving van de gemeenteraad stond de UNI-MFA geagendeerd op de agenda.
Arianne de Groene heeft ‘ingesproken’ en de raadsleden wijsheid toegewenst in de bespreking van het College voorstel en onze Ruttense film is getoond.
Nadat de vragen van de commissieleden beantwoord zijn door wethouder Suelmann en/of Arianne hebben de politieke partijen laten weten zeer positief t.o.v. onze UNI-MFA te staan.

Tijdens de raadsvergadering d.d. 27 februari zal de officiële besluitvorming plaats vinden.

NIEUWS januari 2017


Arianne gaf in haar speech, tijdens de nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang, aan dat ‘geduld’ het sleutelwoord is bij het realiseren van een Multi Functionele Accommodatie, maar dat achter de schermen 2016 toch een productief jaar is geweest.
De grote stap voorwaarts is, dat we met de betrokken parijen van een ‘Nee, tenzij..’ naar een ‘Ja, mits..’ gegaan zijn.
Ze zette de zaken nog eens op een rijtje en kondigde aan dat de gemeenteraad in februari een besluit zal nemen over de go of no-go van onze Uni-MFA.

Dat we samen ons steentje bijdragen was te zien in het prachtige filmpje met de stenen, waarin veel Ruttenaren en Ruttenaartjes (een beetje) te zien en te horen waren. Een eerste impressie van de ontmoeting die centraal staat binnen onze Uni-MFA.

NIEUWS december 2016

Zaterdagochtend 26 november hebben we met vertegenwoordigers van alle verenigingen, commissies, scholen en kerken elkaar bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rondom de Uni-MFA.
Het was een plezierig samenzijn, waar het enthousiasme voelbaar was.

Het is de bedoeling nog deze maand met directie en personeel van de scholen een bezoek te brengen aan een MFA buiten onze provincie, waar ze dan met eigen ogen kunnen zien hoe daar samengewerkt wordt.

Alle tekenen wijzen er op dat de MFA er komt, maar we willen het nu onderhand weleens zwart-op-wit, zodat we onze naam MFA i.o. (in oprichting) kunnen veranderen in MFA i.u. (in uitvoering) !!!!!

NIEUWS november 2016

Het groepje creatievelingen dat een ‘levend document’ gaat maken over de komst van de MFA, is enthousiast van start gegaan. Het is de bedoeling dat we daarvan op de Nieuwjaarsreceptie 2 januari al een stukje te zien krijgen.
We hopen dat Ruttenaren die gevraagd worden een bijdrage te leveren daar net zo enthousiast aan mee zullen doen!

Helaas, in december zal de MFA nog niet op de gemeenteraadagenda staan. De ambtenaar die zo keihard werkt aan de Ruttense zaak, Ellen Jane van Straten, is behoorlijk ziek geweest en heeft zelfs in het ziekenhuis gelegen. Daardoor zijn de gemeenteraadsstukken nog niet klaar. We hopen nu op januari.
Voor zover wij weten, zal onderwijshuisvesting wel behandeld worden en zal beslist worden of het geld voor nieuwbouw van de scholen in 2018 beschikbaar wordt gesteld.
Het lijkt allemaal positief, en we gaan er gewoon van uit dat die MFA er komt!


NIEUWS oktober 2016

Het lijkt de goede kant op te gaan met onze Uni-MFA, zoals in de dorpsmail al is meegedeeld. Voor wie dat niet gezien heeft: hieronder de tekst:

De Uni-MFA een stapje dichterbij?
Tijdens de dorpsavond jl 28 juni heeft wethouder Wijnants meegedeeld dat het college bereid is een substantiële bijdrage te leveren aan het realiseren van het deel sport-dorpshuis. Daar zijn we blij om.

Minder blij werden we van de mededeling dat het onderwijs in Rutten mogelijk nog niet aan nieuwbouw toe zou zijn. De gemeente wilde hiervoor nog enkele scenario’s tegen elkaar afwegen. En ook het totale onderwijsveld in Noordoostpolder moest nog instemmen met het inzetten van onderwijshuisvestingsmiddelen in Rutten. We kregen de toezegging dat er dit najaar besluiten zouden gaan vallen.

Inmiddels is ons meegedeeld dat het College van B&W positief staat tegenover de wens vanuit het dorp om een Uni-MFA te realiseren. En dat er voor nieuwbouw van de scholen in Rutten middelen beschikbaar worden gesteld in 2018, als ook de gemeenteraad rond december daarmee instemt. Goed nieuws dus!

En nu hopen dat de gemeente, het onderwijs en de andere betrokken partijen overeenstemming vinden voor de invulling van een Uni-MFA.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep MFA i.o.


CREATIEF ENTHOUSIASME

Ondertussen is een groep creatievelingen aan het brainstormen gegaan om een soort  ‘levend document’ te gaan maken waarin te zien zal zijn wat een Uni-MFA voor Rutten en de Ruttenaren gaat betekenen.

Wat dit creatief enthousiasme gaat opleveren weet nog niemand, maar iedereen mag meegenieten als het klaar is!!

Een blije Werkgroep MFA i.o.

NIEUWS september 2016

Dit wordt een spannende maand.

De onderwijsbesturen en de gemeente hebben het jaarlijks overleg over geld voor onderwijshuisvesting voor volgend jaar.
 En de wethouders gaan de gemeenteraad informeren over hun plannen met Rutten, de MFA en de vrijkomende bouwlocaties….
Ook proberen we op korte termijn een overleg te plannen, waarbij Werkgroep, Dorpsbelang, Onderwijs en betrokken MFA-partijen met de Gemeente om tafel zitten.
Het gaat vast goed komen, al zijn we af en toe wel een beetje ongeduldig…
“Het is met recht een olifantsdracht”, zoals architect Zijlstra opmerkte.

NIEUWS juli 2016

13 juni zijn we met een groep Ruttenaren naar het gemeentehuis getogen om tijdens het Politieke Uurtje alle politieke partijen te vertellen over de Uni MFA die we in Rutten willen gaan bouwen. Ze waren positief geïnteresseerd.

16 juni alweer met een groep Ruttenaren naar het gemeentehuis, waar onze dorpsvoorzitter Arianne Wondergem insprak bij het agendapunt Stiepe-verwerving tijdens het Ronde Tafel Gesprek.
Arianne gaf aan dat we voorstander zijn van aankoop van de Stiepe en bracht dat mooi in verband met de Uni-MFA en de vrijkomend locaties die dan als inbreiding gebruikt kunnen worden voor woningbouw, want Rutten zit nu ‘op slot’ wat woningbouw betreft.


28 juni de MFA-bijpraatavond voor het hele dorp in de Stiepe.

Geweldig, wat een opkomst, de grote zaal zat vol.
Henriëtte Verheggen vertelde wat de Werkgroep zoal gedaan had en Nicolo Plomp en Hanny Mutsaers lieten de nieuwste cijfers zien die ze i.s.m. architect Zijlstra gemaakt hadden.

NIEUWS juni 2016

Graag nodigen wij alle Ruttenaren uit om elkaar bij te praten over de MFA-ontwikkelingen op dinsdag 28 juni om 20.00 uur in De Stiepe.
De verantwoordelijke wethouders Wijnants en Suelmann zijn dan ook aanwezig, dus met al uw prangende vragen kunt u rechtstreeks bij hen terecht.
De nieuwste cijfers van Nicolo en Hanny zijn inmiddels besproken met de ambtenaren van het gemeentehuis.

OP 28 mei hebben we met vertegenwoordigers  van de Ruttense verenigingen en organisaties bijgepraat en dat verliep heel positief.

Ook hebben we ondertussen meerdere malen contact gehad met architectenbureau Zijlstra uit Bakhuizen. Dit bureau heeft ervaring met zo’n 80 MFA’s en MFC’s.
De architecten hebben onze cijfers doorgespit, zijn in Rutten wezen kijken en hebben samen met de werkgroep een gesprek met de gemeente-ambtenaren gehad.
Aan de wethouders hebben we genoemd dat we als Rutten een aandeel willen leveren in zelfwerkzaamheid en ook in geld, maar dat we ook vanuit de gemeente een forse bijdrage nodig hebben.

Wilt meer weten en/of meepraten: we zien u graag op 28 juni in de Stiepe!


NIEUWS mei 2016

Nicolo en Hanny hebben heel wat rekenwerk verricht  met de cijfers die we kregen van de MFA’s die we bezocht hebben.
In april is dit rekenwerk positief ontvangen door de ambtenaren in het gemeentehuis.
Deze maand (mei) gaan we erover in gesprek met de wethouders Wijnants en Suelmann.
Op de politieke avond in Rutten hebben we de politieke partijen weer bijgepraat, zij waren zeer geïnteresseerd.

Eigenlijk willen we wel sneller, maar het is de kunst ons geduld te bewaren.
We doen ons best!

NIEUWS april 2016

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang heeft Nicolo Plomp op bevlogen wijze uitgelegd wat de Werkgroep allemaal gedaan heeft om te kijken of een Uni Multi Functionele Accommodatie op de sportvelden in Rutten haalbaar is.

Hij vertelde dat de gemeente op basis van onderwijscijfers tot de conclusie kwam dat het niet kon. Als werkgroep waren we het daar niet mee eens, want diverse voorbeelden in de regio hebben al bewezen dat het goedkoper kan.
Daarop hebben wethouders en ambtenaren besloten toch weer verder te willen kijken en opnieuw gesprekken met ons aan te gaan.
Momenteel zijn we als werkgroep druk bezig cijfers van andere MFA´s te vertalen naar de Ruttense situatie. In de tweede helft van april gaan we daarmee weer met de gemeente aan tafel.
Ook met de onderwijsbesturen zal weer gepraat moeten worden.
Het blijft de moeite waard hier energie in te steken, want het gaat om de toekomst van ons dorp en wat de Ruttenaren belangrijk vinden.


NIEUWS maart 2016

Vanaf juni 2015 zijn we als werkgroep, samen met gemeente, onderwijs en architecten, bezig met het uitwerken van de variant die de voorkeur kreeg in de dorpspeiling: een UniMFA met sport, dorpshuis, onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang op een locatie bij de sportvelden.

Inzicht in de benodigde vierkante meters en nadenken over een goede situering van ruimten ten opzichte van elkaar zijn vertaald naar een vlekkenplan, een soort ruwe eerste schets. Het was te zien op de inloopmiddag eind vorig jaar. Ook zijn de investeringskosten en jaarlijkse exploitatiekosten in beeld gebracht en uitgesplitst naar partij (onderwijs, kinderopvang, sport, dorpshuis).

We kijken nu waar in het plan nog een optimalisering mogelijk is. Aan de ene kant door kosten omlaag te brengen, bijvoorbeeld door het aantal vierkante meters terug te brengen of bouwkosten te verlagen. Aan de andere kant kijken we hoe de kosten voor investering en exploitatie structureel gedekt kunnen worden. Hierbij gebruiken we ook de ervaringen van MFA’s die door ons bezocht zijn.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 16 maart presenteren we alvast wat van onze bevindingen.
Waarschijnlijk zullen beide wethouders die hiermee te maken hebben, de heren Suelmann en Wijnants, hierbij aanwezig zijn en een toelichting geven.
Zo hopen we dan weer wat dichter te komen tot een oplossing die in het belang van ons dorp is.

NIEUWS februari 2016

Helaas, nog steeds helemaal geen nieuws.
De gemeente stelt ons geduld danig op de proef…
Maar zodra we een antwoord hebben over de haalbaarheid laten we het u weten.

NIEUWS januari 2016

Zoals onze dorpsvoorzitter op de nieuwjaarsreceptie al zei: Ondanks het harde werken van de verschillende partijen is er op dit moment nog geen antwoord op de vraag of de Uni MFA voor Rutten haalbaar is.

De werkgroep, dorpsbelang, gemeente en onderwijs (en kinderopvang) werken er aan dat er in het eerste kwartaal van 2016 een antwoord komt op de vraag of Rutten aan haar Uni MFA kan gaan bouwen.

Zodra wij concrete informatie hebben zullen wij u als dorp onmiddellijk informeren, zodat we het vervolgtraject vorm kunnen gaan geven.

Het antwoord lijkt dichtbij, maar dat hebben we al eerder gedacht…
Dus wederom… wordt vervolgd.

NIEUWS december 2015

De MFA-dorps-inloop-middag op 14 november was gezellig-druk.

Ongeveer 80 volwassenen en wat kinderen kwamen een kijkje nemen in de Stiepe en liepen een rondje om de kuubskisten en langs de tafels met vlekkenplannen, vragenlijsten en krantenknipsels.

Men kon kennismaken met voorzitter Esther de Vrij, Bert Philipsen liet op een scherm foto’s zien van de Multi Functionele Accommodaties die we bezocht hebben, Nicolo Plomp en Hanny Mutsaers gaven uitleg over allerlei berekeningen en iedereen weet nu wat een vlekkenplan is…

Uit de ingevulde vragenformulieren blijkt dat er best bereidheid is bij Ruttenaren om mee te doen in de financiering, ook ideeën om anderszins geld te genereren, van crowdfunding tot fondsen en een veiling organiseren.

Dank voor al de suggesties, ze blijven welkom.

Maar…… de grote vraag  “Gaat die Uni-MFA nu komen of niet?” is nog steeds niet beantwoord. Is het haalbaar voor Rutten?
We zitten nog steeds te vergaderen, te rekenen, soms rondjes te draaien, voorwaarden te bespreken, de wet er bij te halen….
Op dit moment kunnen we helaas niets anders melden dan: wordt vervolgd.

NIEUWS november 2015

Nadat u begin dit jaar massaal gekozen heeft voor de uni-MFA, is het nu tijd om te laten zien hoe de stand van zaken is. We nodigen alle Ruttenaren en ook andere betrokkenen, zoals wethouders, scholen, architecten en een aantal ambtenaren uit, om te komen kijken bij de inloop op zaterdag 14 november, 15.00-17.00 uur in de Stiepe.

U ziet dan de vlekkenplannen en foto’s van de bezochte MFA’s, hier hebben we al allerlei ideeën opgedaan. U kunt vragen stellen, op- en aanmerkingen plaatsen, uw mening geven of het nog kleiner/goedkoper kan, of er ook een winkel in zou moeten of……… misschien suggesties voor de exploitatie, want geld speelt ook een belangrijke rol. Kortom: wat vindt u ervan?

Met alle (ook schriftelijke) reacties gaan we weer verder overleggen op 18 november bij de gemeente en dan hopen we voor het eind van het jaar een GO of NO GO te hebben.

Tot slot: een mooi motto voor onze Multi Functionele Accommodatie is:
“Samenwerken is samen willen delen.”


NIEUWS oktober 2015

De eerste ‘vlekkenplannen’ zijn getekend door de architecten en gepresenteerd in het overleg met werkgroep, gemeente, onderwijsburo en architecten op 14 september in het gemeentehuis. Momenteel wordt dit door alle partijen bekeken. Half oktober komen we weer bij elkaar om de reacties te bespreken en te kijken wat haalbaar is.

Ondertussen hebben we met de werkgroep en de architecten een aantal MFA’s bezocht. Zo zijn we in Westergeest, Rinsumageest, Tiendeveen en Oostwold geweest. We zagen verschillende MFA’s waarin sport, onderwijs, kindcentra en dorpshuis gehuisvest zijn.  Op deze manier hebben we veel opgestoken en nemen we deze kennis mee naar onze MFA in Rutten.

Graag willen we het een en ander delen met u als Ruttenaar en daarom nodigen we u uit op zaterdag 14 november van 15.00 – 17.00 uur in de Stiepe. Noteer deze datum alvast in uw agenda, nadere informatie volgt nog.

NIEUWS september 2015

Afgelopen maanden hebben we van de verenigingen die gebruik willen maken van de MFA, de ruimtebehoefte doorgekregen en gestuurd naar de architecten, die ermee aan het rekenen zijn. Ook de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben hun wensen doorgegeven. Verder wordt gekeken of er ook nog (kleine) bedrijven zijn die een aandeel willen hebben in het MFA. Dit kan doorgegeven worden aan onze secretaris Henriëtte Verheggen.

Half september hebben we weer overleg met de gemeente, onderwijsburo en de architecten. Half oktober hopen we dan duidelijkheid over de hoofdlijnen en haalbaarheid te hebben.


Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring