Nieuws van Dorpsbelang – november 2021

dinsdag 2 november 2021 14:41 Nieuws van Dorpsbelang – R&R november 2021

Voorwoord
Alweer de laatste 2 maanden van dit jaar. Als deze Rep en Roer in de brievenbus ligt is de wintertijd ingegaan, de oogst reeds binnen en zelfs de tulpen (bijna) geplant. De dagen worden steeds korter en de gezellige lichtjes verschijnen her en der weer in de straten en langs de buitenwegen. Sinterklaas komt weer bijna aan in het land en de voorbereidingen voor kerst zijn ook alweer volop in gang gezet.  

Het allereerste MFA feest, georganiseerd door O.V.R., is ook geweest en de verhalen en foto’s zullen in de volgende Rep en Roer vast te lezen en te zien zijn. En anders heeft u ze allang gezien op de Facebook pagina van Rutten Noordoostpolder.

En …. heeft u ze ook weer gekocht? De appels en peren van de sponsorcommissie van RKO? Mooi dat deze actie dit jaar weer gewoon gehouden kon worden. Chapeau voor de (jeugd)leden van RKO en hun begeleid(st)ers.

Tijdens onze laatste vergadering in oktober hebben wij, als bestuur, te horen gekregen dat Stan de Brabander zich helaas niet meer herkiesbaar zal stellen tijdens de volgende algemene ledenvergadering. Deze zal in maart 2022 zijn. Stan heeft, met name, de activiteitencommissie vertegenwoordigd in het dorpsbelang en het zou mooi zijn als we weer iemand uit diezelfde commissie in ons midden mogen verwelkomen. Lijkt het jou interessant? Stuur ons even een mailtje en kom alvast een vergadering bijwonen. 

De sloop van De Stiepe is begonnen. Men is bezig met het verwijderen van het asbest. Planning was om begin november te beginnen met de verdere sloop maar …  helaas is er nog meer asbest aangetroffen dat buiten de bestaande vergunning valt. Dit betekent dat er weer gewacht moet worden op een aanvullende vergunning v.w.b. asbestsanering. Wij houden u op de hoogte.               

Bij het schrijven van dit verhaal hoor ik net dat we op 2 november weer een persconferentie hebben en hebben we, inmiddels, de nieuwe maatregelen te horen gekregen.

Ik merk zelf op school, maar ook in ons dorp dat er een tweespalt tussen voor- en tegenstanders van het regeringsbeleid ontstaat / is ontstaan. Dat vind ik best zorgwekkend en ik hoop dan ook heel snel op betere tijden. Ik zie allerlei verhalen via de sociale media voorbijkomen en de reacties zijn af en toe best heftig van zowel voor- als tegenstanders. Laten we a.u.b. onze meningen op een juiste manier ventileren en ga dan ook “live” met elkaar het gesprek aan. Dat werkt, mijns inziens, beter dan het onpersoonlijke en het vaak anonieme karakter van de sociale media.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang Rutten,
René de Brouwer

Vergunningen 2021
Verenigingen die in 2022 iets gaan organiseren waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is, kunnen die aanvraag (volledig ingevuld) sturen naar Stan de Brabander via stan.debrander@hotmail.com of afleveren Hopweg 60d.

Alle aanvragen kunnen dan gezamenlijk ingediend worden, wat geld bespaart!

De link voor de aanvraag van vergunningen staat op de dorpssite www.ruttennop.nl onder kopje Dorpsbelang, vergunning aanvragen. Uiterste inleverdatum is vrijdag 17 december.

Verenigingen dienen zelf de plattegronden van de routes te verzorgen, zonder plattegronden worden de aanvragen niet goedgekeurd door de gemeente.

Notulen jaarvergadering 2021
De notulen van de jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang zijn vanaf 1 november tot 15 december in te zien op de website van Rutten, www.ruttennop.nl. Eventuele op- of aanmerkingen n.a.v. de notulen kunnen in deze periode doorgegeven worden via email: dorpsbelang@ruttennop.nl. Daarna worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en definitief.

Onderhoud van graven op begraafplaats
Bent u rechthebbende van een graf op een van de begraafplaatsen? En heeft u het groenonderhoud aan het graf al gedaan? Zo helpt u mee de begraafplaats mooi te houden:

Verwijder dode en te hoge beplanting.
Verwijder onkruid.
U kunt het groenafval kwijt in de container bij de ingang.

De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan beplanting moet voldoen. Zo mag beplanting niet hoger groeien dan 50 centimeter en moet deze binnen de breedte van het graf blijven.

Valt u iets op of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u bellen naar 0527-633911.


Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring